Tarihçe:

Bölümümüz, 3897 sayılı kanunun 19. maddesi ile 03.07.1992 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir. Eğitim-öğretime ise 1994-1995 güz yarıyılından itibaren başlamıştır. 22.05.2008 tarihinde 5765 sayılı kanuna eklenen Ek 98. madde ile Gümüşhane Üniversitesi kurulmuş ve bu tarihten sonra, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır. Buna ek olarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretime de başlanmış olup, bu tarihten itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde devam etmektedir.

 

Misyon:

Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek her alanda ve koşulda görev alabilecek ve ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan doğal kaynakların araştırılması ve bulunmasına önemli katkı sağlayacak nitelikli mühendisleri yetiştirmektir.

 

Vizyon:

Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu çağdaş, nitelikli uluslararası düzeyde eğitim veren, araştırmalar yapan ve yayınlayan, doğal kaynakları araştıran ve bu kapsamda topluma hizmet eden bir bölüm olmak ve nitelikli mühendisler yetiştirmektir.

 

Alınacak Derece:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

 

Kabul Koşulları:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

 

Üst Dereceye Geçiş:

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

 

Sınav Değerlendirme Kuralları:

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.

 

Mezuniyet Koşulları:

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.

 

Mezunların İstihdam İmkanları:

Jeoloji Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Etibank, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile bilgisayar, inşaat gibi değişik mühendislik şirketlerinde çalışabilir.

 

Öğrenim Amaçları:

Jeoloji Mühendisliği bölümünün amacı, çağdaş ve uluslararası niteliklerde eğitim veren, bilgi üreten, araştırmalar yapan ve yayınlayan, doğal kaynakları araştıran, doğanın anlaşılmasına katkı sağlayan, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren mühendisler yetiştirmektir.

 

Öğrenim Çıktıları:

Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenci;

Temel jeolojik bilgileri kavrama becerisine sahip olur.

Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olur.

Edindiği bilgilerle jeolojik problemlere uygun çözümler ve yöntemler tasarlayabilir, uygulayabilir ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilir.

Mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilir.

Çağın getirdiği güncel jeolojik ve diğer ilgili alanlardaki problemleri tanıyabilir.

Jeolojik problemler karşısında belirlenen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini kavrayabilir.

Jeolojik süreçlerle ilgili değişik problemler karşısında, çözüme yönelik gereksinimleri belirleyebilir ve süreci tasarlayabilir.

Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanabilir.

Jeolojik olayları üç boyutlu düşünür, yorumlar, analiz ve sentez yapabilir.

Karşılaşılan jeolojik problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında, mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilir ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilir.

Her türlü doğal kaynağı ve doğal olayları araştırıp etüt yapabilir ve rapor yazabilir.

 

BÖLÜM BİLGİ FORMUNUN TAMAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ

BÖLÜM BİLGİ FORMU