Emre AYDINÇAKIR

Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Emre AYDINÇAKIR
(0456)2331000-1706

 

                  

EĞİTİM GEÇMİŞİ
  Üniversite Bölüm Yıl
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1998-2002
Yüksek Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

2002-2006
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı 2006-2012

 

VERDİĞİ DERSLER
  Ders Kodu Ders Adı Dersin Verildiği Bölüm Dönemi
1 JLJ 132 Mineraloji Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2012-2013 Bahar
2 JLJSEC 318 YERBİLİMLERİNDE SUNUM TEKNİKLERİ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2012-2013 Bahar
3 JLJ 5022 Magmatik Sistemler İçin Jeotermobarometre Hesaplamaları FBE  2012-2013 Bahar
4 JLJ 301 Metamorfik Kayaçlar Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Güz
5 JLJ 101 Jeoloji Müh. Giriş Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Güz
6 JLJSEC 407 Volkanoloji Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Güz
7 JLJSEC 409 Mineral Kimyası Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Güz
8 JLJ 5045 Mineral Kimyası Değ. FBE  2013-2014 Güz
9 JLJ 132 Mineraloji Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Bahar
10 JLJSEC 318 Yerbilimlerinde Sunum Teknikleri Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Bahar
11 JLJSEC420 Mühendislik Etiği Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2013-2014 Bahar

 

YAPTIĞI TEZLER
    Tez Adı Yıl
1 Yüksek Lisans Dağbaşı Granitoyidi'nin Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi 2002-2006
2 Doktora Borçka (Artvin, KD-Türkiye) Yöresi Tersiyer Volkanitlerinin Petrografisi, Jeokimyası ve Petrojenezi 2006-2012

 

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı 09.11.2012-...
2 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Erasmus-Farabi Değişim Programları Bölüm Koordinatörü 2012-...

 

MESLEKİ DENEYİM
  Görev Yeri Görevi Yıl
1 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. 2012-
2 Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. 2008-2012
3 Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Mühendislik  Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. 2002-2008

 

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI
1 Mineraloji-Petrografi
2 Magmatik Petrolojisi
3 Mineral Kimyası

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1 Aydınçakır, E., 2014. The Petrogenesis of Early-Eocene non-adakitic volcanism in NE Turkey: Constraints on geodynamic implications. Lithos, 208, 361-377. 1
2 Aydınçakır, E., Şen, C., 2013. Petrogenesis of the post-collisional volcanic rocks from the Borçka (Artvin) area: implications for the evolution of the Eocene magmatism in the Eastern Pontides (NE Turkey), Lithos, 172-173, 98-117. 14
3 Kaygusuz A., Aydınçakır, E., 2011. U-Pb zircon SHRIMP ages, geochemical and Sr-Nd isotopic compositions of Cretaceous plutons in the eastern Pontides (NE Turkey): The Dağbaşı pluton. Neues Jahrbuch Für Mineralogie, 188/3, 211-233. 5
4 Abdullah Kaygusuz, Ferkan Sipahi, Nurdane İlbeyli, Mehmet Arslan, Bin Chen, Emre Aydınçakır, 2013. Petrogenesis of the late Cretaceous Turnagöl intrusion in the eastern Pontides: Implications for magma genesis in the arc setting, Geoscience Frontiers, 4, 423-438. 8
5 Kaygusuz, A., Aydınçakır, E., 2009. Mineralogy, whole-rock and Sr-Nd isotope geochemistry of mafic microgranular enclaves in Cretaceous Dağbaşı granitoids, Eastern Pontides, NE Turkey: evidence of magma mixing, mingling, and chemical equilibration. Chemie der Erde-Geochemistry 69/3, 247-277. 32

 

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ Atıflar
1

 

 

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 Emre Aydınçakırve Cüneyt Şen, 2012. Petrochemistry, 40Ar-39Ar geochronology and Sr-Nd isotopic characteristics of the Eocene post-collisional volcanic rocks from Borçka (Artvin) area: Implication for genesis of Eocene Magmatism in the Eastern Pontides (NE Turkey). International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, 1-5 October, Izmir, p.59.
2 E. AYDINÇAKIR ve C, ŞEN, 2011. Geochemical and Sr-Nd isotopic characteristics of the calc-alkaline volcanic rocks from Borçka (Artvin): implications for genesis of Tertiary magmatism in the Eastern Pontides (NE Turkey). Mineralogical Magazine, Goldschmidt Conference Abstract, June 2011, Prag, p.464.
3 Emre AYDINÇAKIRve Cüneyt ŞEN, 2009. Borçka (Artvin, KD-Türkiye) yöresi Tersiyer volkanik kayaçların petrografik ve jeokimyasal özellikleri üzerine ilk bulgular (The preliminary evaluations on the petrographic and geochemical features of Tertiary volcanic rocks from the Borçka area (Artvin, NE Turkey). 2. International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, 5-9 October Ankara, Turkey, p.29-30.
4 Abdullah Kaygusuz, Zafer Aslan, Emre Aydincakir, M.Ali Gücer, Kamil Kaygusuz, 2008. Petrogenesis of collision-related, calc-alkaline Ilica (Erzurum) volcanites, NE-Turkey: Its relation to the tectonic and geothermal systems. 33. Uluslararası Jeoloji Kongresi, Oslo, 6-14 Ağustos Norveç
5 Aslan, Z., Kaygusuz, A., Gücer, M.A., and  Aydıncakır, E., 2007. Petrography and geochemistry characteristics of the calk-alkaline Tertiary (?) tuffs in the Gumushane area, NE Turkey. Geochimica et Cosmochimica Acta, Abstracts of Goldschmidt Conference, Köln, Germany, 17, A41.
6 Aydıncakır, E., Kaygusuz, A., Sen, C., and Aslan, Z., 2007. Petrographic and petrological characteristics of Dagbasi (Araklı-Trabzon) volcanites, NE Turkey. Geochimica et Cosmochimica Acta, Abstracts of Goldschmidt Conference, Köln, Germany, 17, A47.
7 Aydınçakır E., Kaygusuz A., and Şen C., 2006. Petrographical and petrochemical characteristics of the Liassic Volcanics in the Dağbaşı (Trabzon) area, NE Turkey. Berichte der Deutschen Mineralogischen Ges., Beih. z. Eurapean. Journal of Mineralogy, 18, 11.
8 Aydincakir, E., Kreher-Hartmann, B., Kaygusuz, A., and Şen, C., 2005. Petrographic and Geochemical Characteristics of the Dağbaşı Granitoid, NE Turkey. Berichte der Deutschen Mineralogischen Ges., Beih. z. Eurapean. Journal of Mineralogy, 17, 8.
9 Kaygusuz A., Şen C., and Aydınçakır E., 2004, Evidences for Coeval Mafic and Felsic Magma Interactions: Torul, Köprubaşı and Sarıosman Plutons, NE Turkey, Geochimica et Cosmochimica Acta, Abstracts of Goldschmidt Conference, Copenhagen, Denmark, 68, A673.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ Atıflar
1 Akbulut, K., Akaryalı, E., Akpınar, İ. ve Aydınçakır, E., 2015. Ünlüpınar (Kelkit-Gümüşhane) PbZnAu Cevherleşmesinin Jeolojik, Jeokimyasal ve Kökensel Olarak İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 34-49.  
2 Aydınçakır, E. ve Kaygusuz, A., 2012.Geç Kretase Yaşlı Dağbaşı (Araklı, Trabzon) Volkanitlerinin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, KD Türkiye, Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 123-142.  

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
1 Emre AYDINÇAKIRve Cüneyt ŞEN, 2013. Artvin Yöresi Kalk-alkali Volkanik Kayaçların Mineral Kimyası Ve Jeokimyası, Doğu Pontidler (KD TÜRKİYE), 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5Nisan 2013ODTÜ, Ankara.
2 Emre Aydınçakır ve Cüneyt ŞEN, 2012. Borçka (Artvin) Yöresi Çarpışma Sonrası Tersiyer Yaşlı Kalk-Alkali Volkanik Kayaçların Tüm Kayaç Jeokimyası ve Sr-Nd İzotopik Karakterleri, Doğu Pontid, KD Türkiye, V. Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 23-25 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 60-61.
3 Emre Aydınçakır ve Cüneyt ŞEN, 2012. Borçka (Artvin) Yöresi Kalk-alkali Volkanik Kayaçların Jeokimyası ve Sr-Nd İzotopik Karakterleri: Doğu Pontid Tersiyer Magmatizmasının Kökeni, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 2-6 Nisan, MTA, Ankara, 356-357.
4 Emre Aydınçakırve Cüneyt Şen, 2011. Sinop ve çevresindeki Volkanik Kayaçların Petrografisi ve Jeokimyası: İlk Bulgular. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 25-29 Nisan MTA, Ankara, 161-162.
5 Emre AYDINÇAKIRve Cüneyt ŞEN, 2010. Borçka (Artvin) Yöresi Tersiyer Yaşlı Kalk-alkalen Volkanitlerin Petrokimyasal Özellikleri, Doğu Pontidler, KD Türkiye. 45.Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 13-16 Ekim KTÜ, s. 30-31.
6 Emre Aydınçakır ve Cüneyt ŞEN, 2010. Borçka (Artvin) Yöresi Tersiyer Yaşlı Volkanik Kayaçların Mineral Kimyası ve Petrokimyası, Doğu Pontider, KD Türkiye. IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 26-28 Mayıs Elazığ, Bildiriler ve Özetler Kitabı, s. 27-28.
7 Emre Aydınçakırve Cüneyt ŞEN, 2009. Borçka (Artvin) Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Kalk-alkalen Volkanitlerinin Petrografik ve Petrokimyasal Özellikleri, Doğu Pontidler, KD Türkiye. 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 646-647
8 Emre Aydınçakır, Abdullah Kaygusuz ve Cüneyt ŞEN, 2009. Yitim İle İlişkili Dağbaşı (Trabzon) Volkanitleri’nin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, KD Türkiye. 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri,610-611.
9 Aydınçakır E.,ve Kaygusuz A., 2006. Dağbaşı Granitoyidi’nde magmaların homojen karışımına ilişkin dokusal ve jeokimyasal özellikler. 30. yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özleri, 142.
10 Kaygusuz A, Şen C.,ve Aydınçakır E., 2003, Torul (Gümüşhane) Plütonu'nun petrolojisi ve demir cevherleşmesiyle olan ilişkisi, Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 133-134.

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER
  Etkinlik Adı Görevi Yıl
1      
2      

 

KATILDIĞI MESLEKİ KURSLAR/ÇALIŞTAYLAR (WORKSHOP)/YAZ OKULLARI
1 “Magmatizma ve Jeodinamik” Lisansüstü Bahar Okulu, 25-29 Eylül 2013, Adrasan-Antalya ( http://magmageo2013.wordpress.com/katilimci-listesi/)  

 

 

YURTİÇİ VE YURTDIŞI KURUMLARA ARAŞTIRMA AMAÇLI YAPILAN ZİYARETLER
  Ziyaret edilen kurum Yıl
2  Friedrich Schiller Üniversitesi (FSU Jena, Almanya)  2004-2005

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI
  Tez Adı Tezin Sahibi Yıl
1      
2      

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ
  Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm) ISBN Yıl
1      
2      

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER
  Proje Adı Görevi Destekleyen Kuruluş Yıl
1 Çaykara intruzif kompleksinin petrokimyası, Sr-Nd-Pb-O izotop Jeokimyası, Jeokronolojisi: Sakarya Zonu’nun doğu kesiminin Geç Mesozoyik-Erken Senozoyik tektonomagmatik evrimi için yeni bulgular Araştırmacı TÜBİTAK 2014-...
2 Demirözü (Bayburt) Permo-Karboniferi Reyik Okyanusu çökelleri mi? Sakarya Zonu Erken-Orta Paleozoyik jeodinamik evrimi için yeni bulgular Araştırmacı TÜBİTAK 2013-...
3 Eosen yaşlı Volkaniklerde (Gümüşhane, KD Türkiye) gözlenen hidrotermal alterasyonlar ile Cevherleşmelerin jeolojik, jeokimyasal, kökensel ve altın potansiyeli açısından incelenmesi Araştırmacı TÜBİTAK 2013-...
4 Sinop ve Çevresindeki Volkanik Kayaçların Petrolojisi ve Kökeni Yürütücü GÜBAP 2013-2014
5 Ünlüpınar (Kelkit-Gümüşhane) Eylence yayala ve Emirkomu Pb-Zn-Cu±Au±Ag cevherleşmesinin jeolojik, mineralojik, kökensel ve jeofiziksel incelenmesi Araştırmacı GÜBAP 2012-2014
6 Doğu Pontid Kuzey Zonu ve Kuzey-Güney Zon Geçişinde Yüzeylenen Kretase-Paleosen Yaşlı Granitoyidik Sokulumların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb-O izotop Jeokimyası, Jeokronolojisi ve Jeodinamik Gelişimi Bursiyer TÜBİTAK 2009-2012
7 Artvin Yöresi Volkanitlerinin Jeokimyasal ve Petrolojik İncelemesi Doğu Pontid Tersiyer Volkanizmasında Yitim Kabuk ve Kaynak Zenginleşmesi Araştırmacı KTÜ BAP 2008-2012
8 Ilıca (Erzurum) Yöresi Volkanitlerinin Jeokimyasal ve petrolojik incelenmesi: Volkanizma, tektonik ve jeotermal sistemler arasındaki ilişki Araştırmacı KTÜ BAP 2006-2009
9 Doğu Pontid Güney Zonu (Gümüşhane-Mescitli Arası) Tersiyer(?) Yaşlı Dasit ve Piroklastlarının   Petrografisi, Jeokimyası ve Petrolojisi Araştırmacı KTÜ BAP 2005-2006
10 Dağbaşı Granitoyidi'nin Petrografik, Jeokimyasal ve Petrolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırmacı KTÜ BAP 2005-2007

 

VERDİĞİ SEMİNERLER
1  
2  
3  

 

HAKEMLİKLER
1  
2  
3  

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ
1 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: jeoloji@gumushane.edu.tr Telefon: (0456) 233 10 00 Faks: (0456) 233 10 75